Zarządzanie obrazami


docker build

docker build [options] .
 -t "app/container_name"  # name

Stwórz image z pliku Dockerfile.

docker run

docker run [options] IMAGE
 # see `docker create` for options

Zarządzanie konetnerami

docker create

docker create [options] IMAGE
 -a, --attach        # attach stdout/err
 -i, --interactive     # attach stdin (interactive)
 -t, --tty         # pseudo-tty
   --name NAME      # name your image
 -p, --publish 5000:5000  # port map
   --expose 5432     # expose a port to linked containers
 -P, --publish-all     # publish all ports
   --link container:alias # linking
 -v, --volume `pwd`:/app  # mount (absolute paths needed)
 -e, --env NAME=hello    # env vars

Przykład

Stwórz container z image.

$ docker create --name app_redis_1 \
 --expose 6379 \
 redis:3.0.2

docker exec

docker exec [options] CONTAINER COMMAND
 -d, --detach    # run in background
 -i, --interactive  # stdin
 -t, --tty      # interactive

Przykład

Komendy w container.

$ docker exec app_web_1 tail logs/development.log
$ docker exec -t -i app_web_1 rails c

Start/stop a container.

docker start

docker start [options] CONTAINER
 -a, --attach    # attach stdout/err
 -i, --interactive  # attach stdin

docker stop [options] CONTAINER

Zarządzanie container przy pomocy ps/kill.

docker ps

$ docker ps
$ docker ps -a
$ docker kill $ID

Obrazy

Zarządzanie image

docker images

$ docker images
 REPOSITORY  TAG    ID
 ubuntu    12.10   b750fe78269d
 me/myapp   latest   7b2431a8d968
$ docker images -a  # also show intermediate

Kasowanie image

docker rmi

docker rmi b750fe78269d

Zobacz także

Dockerfile

Inheritance

FROM ruby:2.2.2

Variables

ENV APP_HOME /myapp
RUN mkdir $APP_HOME

Initialization

RUN bundle install
WORKDIR /myapp
VOLUME ["/data"]
# Specification for mount point
ADD file.xyz /file.xyz
COPY --chown=user:group host_file.xyz /path/container_file.xyz

Onbuild

ONBUILD RUN bundle install
# when used with another file

Commands

EXPOSE 5900
CMD  ["bundle", "exec", "rails", "server"]

Entrypoint

ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]
ENTRYPOINT command param1 param2

Konfiguruje kontener, który będzie działał jako plik wykonywalny.

ENTRYPOINT exec top -b


Spowoduje to użycie przetwarzania powłoki do podstawienia zmiennych powłoki i zignoruje wszelkie argumenty wiersza poleceń uruchamiane przezCMD lub docker run

Metadata

LABEL version="1.0"
LABEL "com.example.vendor"="ACME Incorporated"
LABEL com.example.label-with-value="foo"
LABEL description="This text illustrates \
that label-values can span multiple lines."

Zobacz także

docker-compose

Podstawowy przykład

# docker-compose.yml
version: '2'

services:
 web:
  build: .
  # build from Dockerfile
  context: ./Path
  dockerfile: Dockerfile
  ports:
   - "5000:5000"
  volumes:
   - .:/code
 redis:
  image: redis

Komendy

docker-compose start
docker-compose stop
docker-compose pause
docker-compose unpause
docker-compose ps
docker-compose up
docker-compose down

Referencje

Budowa

web:
 # build from Dockerfile
 build: .
 # build from custom Dockerfile
 build:
  context: ./dir
  dockerfile: Dockerfile.dev
 # build from image
 image: ubuntu
 image: ubuntu:14.04
 image: tutum/influxdb
 image: example-registry:4000/postgresql
 image: a4bc65fd

Porty

 ports:
  - "3000"
  - "8000:80" # guest:host
 # expose ports to linked services (not to host)
 expose: ["3000"]

Komeny

 # command to execute
 command: bundle exec thin -p 3000
 command: [bundle, exec, thin, -p, 3000]
 # override the entrypoint
 entrypoint: /app/start.sh
 entrypoint: [php, -d, vendor/bin/phpunit]

Zmienne środowiskowe

 # environment vars
 environment:
  RACK_ENV: development
 environment:
  - RACK_ENV=development
 # environment vars from file
 env_file: .env
 env_file: [.env, .development.env]


Zależności / Dependencies

 # makes the `db` service available as the hostname `database`
 # (implies depends_on)
 links:
  - db:database
  - redis
 # make sure `db` is alive before starting
 depends_on:
  - db

Inne opcje

 # make this service extend another
 extends:
  file: common.yml # optional
  service: webapp
 volumes:
  - /var/lib/mysql
  - ./_data:/var/lib/mysql

Opcje zawansowane

Labels

services:
 web:
  labels:
   com.example.description: "Accounting web app"

DNS servers

services:
 web:
  dns: 8.8.8.8
  dns:
   - 8.8.8.8
   - 8.8.4.4

Devices

services:
 web:
  devices:
  - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
services:
 web:
  external_links:
   - redis_1
   - project_db_1:mysql

Hosts

services:
 web:
  extra_hosts:
   - "somehost:192.168.1.100"

Serwisy

Sprawdź wszytskie serwisy

docker service ls 

Aby zobaczyć wszystkie uruchomione usługi wraz z zaawansowanymi funkcjami

docker stack services stack_name

wszytskie logi

docker service logs stack_name service_name 

Aby szybko skalować usługi w kwalifikowanym węźle

docker service scale stack_name_service_name=replicas

clean up

Skasuj nie używane obrazy

docker image prune 

Skasuj wszystkie obrazy, które nie są używane w kontenerach

docker image prune -a 

Wyczyść system

docker system prune 

Wyjdz z ze swarm'a

docker swarm leave 

Usuń cały swarm wraz z całymi wolumenami i bazami danych

docker stack rm stack_name 

Zniszcz (kill) wszystkie kontenery

docker kill $(docekr ps -q )